من ايمان دارم به خدای پدر قادر مطلق
 
خالق آسمان و زمين
 
 و به پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسيح 
 
كه به واسطه روح القدس در رحم قرار گرفت 
 
و ازمريم باكره متولد شد
 
 و در حكومت پنطيوس پيلاطس رنج  كشيد 
 
و مصلوب شده بمرد و مدفون گرديد 
 
و به عالم ارواح نزول كرد
 
 و در روز سوم از مردگان برخاست
 
 به آسمان صعود نموده
 
 و به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است
 
 و از آنجا خواهد آمد
 
 تا زندگان و مردگان را داوری نمايد
 
 و من ايمان دارم به روح القدس
 
 و به كليسای مقدس جامع و به شركت مقدسين
 
و به آمرزش گناهان و به روز قيامت 
 
و به حيات جاودان
 
 آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن