صفحه 1
استاندارد

نحوه بهتر دعا کردن چگونه می باشد؟

نحوهبهتردعاکردنراآموزشبدید؟

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟

چگونهاوقاتیپرمعناباخداداشتهباشیم

(رازگاهان)

برای داشتن رازگاهانی مفید، می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید:

* باحالتیدرستشروعکنید

*زمانمشخصیراانتخابکنید

* مکانمشخصیراانتخابکنید

* نقتشهایسادهرادنبالکنید

باحالتیدرستشروعکنید

از دیدگاه خدا، اینکه چرا کاری را انجام می دهید، مهمتر از  خودِ کاری است که انجام می دهید.

در یک موقعیت خاصی خدا به سموئیل فرمود: “من مثل انسان قضاوت نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل.”(اول سموئیل ۷:۱۶) خیلی از اوقات امکان دارد کاری درست را با حالت و انگیزه ای غلط انجام دهیم. این مشکل امصیا نیز بود، چون ” او هر چه در نظر خداوند پسندیده بود انجام می داد، اما نه با تمام دل و جان.”(دوم تواریخ ۲:۲۵)

وقتی در رازگاهانتان به ملاقات خدا می روید باید حالتهای درست زیر را داشته باشید:

 • انتظار به حضور خدا با انتظار و اشتیاق زیاد بیا. توقع داشته باشید که وقت خوب مشارکت با او داشته باشید و از وقتتان با یکدیگر برکتی بگیرید. این آن چیزی بود که داود از آن وقت خود توقع داشت: ” ای خدا، تو خدای من هستی… جان من مشتاق توست.”(مزمور۱:۶۳)
 • احترام با عجله به حضور خدا نرو، بلکه با سکوت در حضور او، قلب خود را آماده کن و بگذار در این سکوت افکار تو از دنیا پاک شود. به حبقوق نبی گوش فرا ده: “خداوند در خانه مقدس خویش است؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد.”(حبقوق ۲۰:۲؛ همچنین مزمور ۷:۸۹ را نیز ببینید.) آمدن به حضور خدا مانند رفتن به مسابقه فوتبال یا هر تفریح دیگر نیست.
 • هوشیاری  در هنگام رازگاهان کاملاً سر حال باشید. به یاد داشته باشید که با خالق آسمان و زمین و رهاننده انسانها ملاقات می کنید. کاملاً استراحت کرده باشید و هوشیار باشید. بهترین آمادگی برای رازگاهان صبحگاه، از شب قبل آن شروع می شود. زودتر بخوابید تا صبح بتوانید در وضعیت خوبی خدا را ملاقات کنید. او شایسته توجه کامل شماست.
 • تمایلبهاطاعت این حالت الزامی است: شما برای رازگاهان برای انتخاب آنچه که خودتان می خواهید بکنید یا نکنید، نمی آیید. بلکه با این هدف که هر چیز و همه چیزهایی که خدا از شما می خواهد، را بکنید. عیسی فرمود: “اگر کسی براستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود می گویم.” (یوحنا۱۷:۷) پس با این حالت به ملاقات خداوند بیایید که قبلاً انتخاب کرده باشید که هر چه که او از شما بخواهد به هر قیمتی که تمام شود، انجام دهید!

زمانمشخصیراانتخابکنید

منظور از زمان مشخص این است که، چه وقت باید رازگاهان داشته باشید و چقدر باید طول بکشد. قانون کلی این است که: بهترین وقت زمانی است که شما در بهترین وضعیت خود قرار دارید! بهترین وقت روزت را به خدا بده- وقتی که خیلی سرحال و هوشیار هستید. با اضافی های (وقت های اضافی) خود خدا را خدمت نکنید. این را نیز به یاد بسپارید که بهترین وقت شما می تواند با بهترین وقت کسی دیگر متفاوت باشد.

به هر حال، برای بسیاری از ما صبح زود به نظر بهترین وقت می آید. این عادت خود عیسی بود که صبح زود برای دعا بر می خاست و با پدر ملاقات می کرد: “بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد.” (مرقس ۳۵:۱)

در کتاب مقدس اشاره شده که بسیاری از مردان و زنان خداترس صبح زود برمی خاستند تا با خدا ملاقات کنند. بعضی از آنها عبارت بودند از:

●    ابراهیم- پیدایش ۲۷:۱۹             ●    موسی- خروج ۴:۳۴

●    ایوب- ایوب ۵:۱                                 ●    حنا و القانه- اول سموئیل ۱۹:۱

●    یعقوب- پیدایش ۱۸:۲۸                         ●    داود- مزمور ۳:۵، ۷:۵۷و۸

 (همچنین مزمور ۸:۱۴۳؛ اشعیاء ۹:۲۶؛ حزقیال ۸:۱۲ را نیز ببینید.)

در طول تاریخ کلیسا بسیاری از مسیحیان که خدا آنها را خیلی بکار برد، او را در صبح زود ملاقات می کردند. هادسون تیلر گفت: ” شما هیچگاه وسایل موسیقی را بعد از آنکه کنسرت تمام می شود کوک نمی کنید. این احمقانه است. منطقی آن است که آنها را قبل از آنکه شروع کنید، کوک کنید.”

بیداری بزرگ در میان دانشجویان بریتانیایی در اواخر قرن ۱۹ با این کلمات تاریخی شروع شد: ” دیده بانگاه صبحگاه را به یاد بسپارید!” پس ما می باید در شروع هر روز، وقتی دیده بانگاه خود را به یاد می آوریم، خود را کوک کنیم.

اگرعیسیواقعادراولینجایزندگیهایماقراردارد،میبایستاولینقسمتروزمانرابهاوبدهیم. ما خوانده شده ایم که در پی پادشاهی خدا باشیم (متی ۳۳:۶ را ببینید). پزشکان به ما توصیه می کنند که مهمترین موعد غذا خوردن در روز همانا صبحانه می باشد. این صبحانه اغلب تعیین کننده سطح انرژی، هوشیاری و حتی حال و حوصله ما برای کل روز می باشد. به همین ترتیب ما احتیاج به “صبحانه روحانی” نیز داریم تا روز خود را درست شروع کنیم.

نهایتاً باید گفت که، در صبح افکار ما هنوز بخاطر فعالیتهای روزانه به هم نریخته است. فکرهای ما تازه هستند و استراحت کافی کرده ایم و فشارها هنوز بر ما وارد نشده و معمولاً این ساعات روز ساکت ترین اوقات روز می باشند. مادری ساعت خود را برای ۴ صبح کوک می کند تا زنگ بزند، و بعد رازگاهانش را می کند و باز می خوابد و وقتی همه بیدار می شوند او نیز بیدار می شود. توضیح او این است که با داشتن بچه ها اطراف خانه در طی روز، صبح زود تنها وقتی است که آرام و ساکت است و او می تواند با خدا تنها باشد. همانطور که این روش برای این خانم مؤثر است، شما نیز احتیاج دارید که وقتی را تعیین کنید که برای شما کارساز است.

شماحتیمیتوانیددورازگاهان(صبحوشب) داشتهباشید. داوسون تروتمن، بنیانگزار سازمان دریانوردان، حروف رمز داری برای رازگاهان شبانه خود داشت: HWLW . هر گاه با گروهی از مردم در شب به سر می برد یا در خانه با خانمش در حال مکالمه بود و به نظر می رسید که مکالمه شان به پایان می رسد، او می گفت: ” بسیار خوب، HWLW.” و این حروف رمز مخفف این جمله بود: “His Word the Last Word ” (حرف او آخرین حرف است؛) و او سالها این روش را برای پایان دادن به روز خود با متمرکز کردن افکار افراد به خداوند، انجام داد.

استفن آلفرد، مسیحی و خادم بزرگی که طی سالها در نیویورک خدمت کرد، گفت: “من می خواهم صدای خدا را قبل از شنیدن صدای هر کس دیگر، در صبح بشنوم و نیز می خواهم صدای او آخرین صدایی باشد که در شب به گوشم می رسد.”

داود و دانیال حتی خداوند را روزی سه مرتبه ملاقات می کردند(مزمور ۱۷:۵۵؛ دانیال ۱۰:۶را ببینید).

هروقتیکهتعیینمیکنیدبررویآنثابتقدمباشید. در تقویمتان آن را یادداشت کنید. با خدا همانطور که با هر کس دیگر قرار ملاقات می گذارید، وقت تعیین کنید. تاریخی را با عیسی تعیین کنید! بعد مشتاقانه به آن نگران باشید و او را منتظر نگذارید. بدقولی در تاریخ تعیین شده تجربه جالبی برای ما نیست و مسیح نیز از بدقولی خوشش نمی آید. پس با او وقتی را تعیین کنید و به هر قیمتی شده سر قول خود بایستید.

اغلب این سؤال می شود که: چقدروقتبایدباخداوندبگذرانم؟ اگر قبلا” هرگز وقتی مرتب با او نداشته اید، شایدخوبباشدکهباهفتدقیقهشروعکنید و بعد اجازه دهید این وقت بطور طبیعی رشد کند. شما شاید این را هدف قرار دهید که نهایتاً بیشتر از ۱۵ دقیقه در روز با خداوند وقت نگذرانید. از ۱۶۸ ساعتی که به ما در طی یک هفته داده شده، یک ساعت و ۴۵ دقیقه گذراندن وقت با خداوند، با توجه به اینکه برای مشارکت داشتن با خدا خلق شده اید، بسیار کم می باشد. در ذیل راهنمایی های بیشتری را می بینید:

 • برایاولینباربرایدوساعترازگاهانتلاشنکنید. در این صورت مأیوس خواهید شد. در رابطه تان با خدا می باید مانند هر رابطه دیگری رشد کنید. پس با هفت دقیقه های مرتب شروع کنید و بعد اجازه دهید رشد کند؛ بهتر است که با وقت کم ولی مرتباً رازگاهان داشته باشید، تا اینکه برای یک ساعت در هر هفته وقت داشته باشید.
 • بهساعتنگاهنکنید. نگاه کردن به ساعت می تواند رازگاهان شما را خیلی سریع تر از هر چیز دیگری خراب کند. تصمیم بگیرید که در کلام و دعا در زمانی که تعیین کرده اید چه می توانید بکنید، و بعد انجام دهید. بعضی اوقات بیشتر از آن وقتی که تعیین کرده اید طول خواهد کشید، و گاهی وقت کمتر. اما فراموش نکنید که به ساعتتان نگاه نکنید.
 • بررویکمیتتأکیدنکنبلکهبررویکیفیتارزشقائلشو. در داشتن دو ساعت رازگاهان چیزی مافوق روحانی وجود ندارد. مهم این است که در طول این مدت چه ۱۵ دقیقه باشد یا چه دوساعت  و یا چیزی در میان این دو، چه می کنید- این مهم است. هدف شما داشتن وقتی با کیفیت با خدا باشد.

نقشهایسادهرادنبالکنید

شخصی گفته است: ” اگر چیزی را هدف نگیری، مطمئن خواهی بود که آن را خواهی زد!” برایداشتنرازگاهانپرمعنا،بهیکنقشهوطرحویانوعیرئوسمطالبنیازداریدکهدنبالکنید. قاعده اصلی این است: طرحونقشهخودراتاآنجاکهمیتوانیدسادهنگهدارید.

به سه وسیله زیر برای وقت رازگاهان طراحی شده تان نیاز خواهید داشت:

 • یککتابمقدس ترجمه ای امروزی( نه تفسیر) با چاپی خوب و ترجیحاً با زیر نویسها.
 • یکدفتریادداشت– برای نوشتن آنچه خداوند به شما نشان می دهد و نیز برای ساختن فهرست دعا.
 • سرودنامه گاهی اوقات شاید بخواهید در وقت پرستش خود سرود بخوانید( کولسیان ۱۶:۳ را ببینید).

منتظرخداباش(راحتباش). برای یک دقیقه خاموش باش؛ با عجله به حضور خدا نیا و فوراً شروع به صحبت نکن. نصیحت خدا را اطاعت کن: ” بازایستید و بدانید که من خدا هستم.”(مزمور ۱۰:۴۶؛ همچنین اشعیاء ۱۵:۳۰؛ ۳۱:۴۰ را نیز ببینید) برای مدت کوتاهی ساکت باشید تا خود را در حالت احترام قرار دهید.

بطورخلاصهدعاکن(درخواست). این وقت دعای تو نیست، بلکه دعای شروع کوتاهی است تا از خدا بخواهید که قلبتان را پاک سازد و شما را در وقتتان با یکدیگر هدایت کند. دو آیه از کتاب مقدس که می باید حفظ کنید عبارتند از:

 • ایخدامراتفتیشکنودلمرابشناس. مرابیازماوفکرهایمرابدان،وببینکهآیادرمنراهفساداست! ومرابهطریقجاودانیهدایتفرما.”(مزمور ۲۳:۱۳۹-۲۴؛ همچنین اول یوحنا ۹:۱ را نیز ببینید).
 • چشمانمرابگشاتاازشریعتتوچیزهایعجیبببینم.”(مزمور ۱۸:۱۱۰؛ همچنین یوحنا ۱۳:۱۶ را نیز ببینید).

احتیاج دارید که با نویسنده کتاب مقدس قبل از درک کتاب، در هماهنگی باشید!

قسمتیازکتابمقدسرابخوانید(بخوان). اینجا جایی است که مصاحبت شما با خدا شروع می شود. او با شما توسط کلامش صحبت می کند، و شما در دعا با او صحبت می کنید.

کتابمقدستانرااینطوربخوانید

آهسته. عجله نکنید؛ سعی نکنید که قسمت طولانی را بخوانید؛ مسابقه ندهید.

مکرراً.  عبارتی را بارها و بارها بخوانید تا زمانیکه بتوانید آن را در ذهنتان به تصویر بکشید. علت اینکه بسیاری از مردم از مطالعه کتاب مقدسشان چیزی دستگیرشان نمی شود، این است که کتاب مقدس را مکرراً نمی خوانند.

بدونتوقف.  هیچگاه در وسط عبارتی توقف نکن تا شروع به مطالعه عمیق و آموزه ای بکنید. بلکه آن قسمت را فقط برای لذت بردن از آن بخوانید تا به خدا اجازه دهید با شما صحبت کند. به یاد داشته باشید که در اینجا هدف شما بدست آوردن اطلاعات نیست، بلکه تغذیه از کلام و شناخت بهتر مسیح است.

بلندولیآرام. خواندن با صدای بلند اگر مشکل تمرکز دارید باعث خواهد شد که تمرکزتان بیشتر شود. و به شما کمک نیز خواهد کرد تا آنچه را که می خوانید بهتر بفهمید، چون در اینصورت آنچه می خوانید، هم خواهید دید و هم خواهید شنید. به اندازه کافی آرام بخوانید تا مزاحم کسی دیگر نشوید.

بطورسیستماتیک. یک کتاب از کتاب مقدس را با روشی منظم در یک زمان مطالعه کنید. روش ” مطالعه تصادفی” را بهیچوجه بکار نبرید- عبارتی اینجا، فصلی آنجا، چیزی اینجا که دوست دارید و قسمتی جالب در جای دیگر. شما کتاب مقدس را اگر چنانکه نوشته شده بخوانید، بهتر خواهید فهمید- یعنی یک کتاب یا یک رساله در یک زمان.

گذریسریعکردنازیککتاب. گاهی اوقات شاید بخواهید یک کتاب کامل را بررسی کنید. در آن صورت باید آن را سریع بخوانید تا مکاشفه کلی آن را دریابید. پس در این حالت احتیاجی نیست که آهسته و مکرر بخوانید.

تفکرکنیدوحفظکنید(تأملکردنوبهخاطرسپردن). به منظور اینکه کتاب مقدس بتواند با شما پر از معنا و مفهوم صحبت کند، شما می باید در آنچه می خوانید تفکر کنید و آیاتی را که به طور مخصوصی با شما صحبت می کنند، حفظ کنید. تفکر یعنی ” فکری را بطور جدی بارها و بارها در فکرتان بیاندیشید.” ممکن است از تفکری که کردید آیه ای را انتخاب کنید که برای شما پر مفهوم بوده و آن را حفظ کنید.

آنچهخدابهشمانشاندادهاست،یادداشتکنید(ثبت). وقتی خدا توسط کلامش با شما صحبت می کند، آنچه را که کشف کرده اید، ثبت کنید. یادداشت کردن، باعث خواهد شد که بتوانید آنچه را خدا به شما در گذشته نشان داد به یاد بیاورید و نیز اینکه کشفیات کتاب مقدسیتان را مرور کنید. ثبت آنچه خدا به شما نشان می دهد، روشی است برای بکارگیری آن چیزی که در کتاب مقدس می بینید که به زندگی شما مربوط می باشد.

وقتدعایخودراداشتهباشید(درخواست). پس از آنکه خدا توسط کلامش با شما صحبت کرد، با او به وسیله دعا صحبت کنید. این سهم شما در مصاحبت با خدا است.

نتیجه

اگرروزیراازدستبدهید،چهخواهدشد؟ اگر خیلی به ندرت اتفاق می افتد، زیاد غصه آن را نخورید. به سفر احساس تقصیر نروید. ” برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست.”(رومیان۱:۸)

شریعتگرانشوید، چون از دست دادن یک روز نشانه شکست نیست. اما خسته نشوید. اگر وعده غذایی را از دست بدهید، به این معنا نیست که به علت اینکه تداوم نداشته اید، باید غذا خوردن را ترک کنید. بلکه به سادگی در وعده غذایی بعدی کمی بیشتر می خورید و پس از آن دوباره ادامه می دهید. همین قاعده در مورد رازگاهانتان صدق می کند.

روانشناسان به ما می گویند که معمولاً سه هفته طول می کشد تا با کار یا عادت جدیدی انس بگیرید. سه هفته دیگر نیز طول می کشد تا اینکه آن کار تبدیل به عادت شود. علت آنکه بسیاری از مردم در رازگاهانشان موفق نیستند، این است که آنها از این مانع ۶ هفته ای نگذشته اند. برای اینکه رازگاهانتان تبدیل به یک عادت شود، می باید حداقل برای مدت ۶ هفته هر روز یک بار آن را داشته باشید.

ویلیام جیمز فرمول معروفی برای رشد دادن عادت داشت:

تصمیمقویبگیر(عهدوپیمان). می باید همیشه با یک ابتکار عمل قوی شروع کنید. اگر با دودلی شروع کنید، هیچگاه موفق نخواهید شد. با گفتن به دیگران در مورد تصمیمتان، اعلانی عمومی بکنید.

بههیچاستثنائیاجازهندهیدکهاتفاقبیافتدتازمانیکهعادتجدیدکاملاًدرزندگیتانریشهبدواند. یک عادت شبیه گلوله ریسمان چندلا می باشد. هر بار که به زمین می افتد، چندین نخ آن از هم باز می شود. پس هیچوقت اجازه ندهید که ” تنها این دفعه” اتفاق بیافتد. عمل تسلیم شدن، اراده را تضعیف می کند و عدم اعتماد به نفس را تقویت می دهد.

هرفرصتوعلاقهرابرایعملکردنبهعادتجدیدبقاپید. هر وقت که کمی تشویق می شوید به عادت جدیدتان عمل کنید، همان موقع آن کار را بکنید. منتظر نباشید، بلکه از هر فرصتی استفاده کنید تا عادتان را به تحرک وادارید. وقتی عادت جدید خود را برای اولین بار شروع می کنید، تکرار آن هیچ ضرری به شما نخواهد رساند.

منبهاینپیشنهاداتیکپیشنهادنیزاضافهخواهمکرد.

بهقدرتخداتکیهکنید. وقتی همه این چیزها گفته شد و انجام داده شد، باید بدانید که در یک جنگ روحانی قرار دارید، و فقط با قدرت روح القدس خدا می توانید موفق باشید. پس دعا کنید که خدا شما را تقویت کند و به او برای کمک به رشد دادن این عادت برای جلالش، کاملاً اتکا کنید.

——————————————————-

اگرمتقاعدشدهایدکهاینآنچیزیاستکهشمااحتیاجداریدبهآنعملکنید،خواهشمیکنمدعایزیررابکنید:

دعایتعهد

خداوندامنمیخواهموقتیحتمیدرهرروزباتوبههربهاییکهباشد،داشتهباشم. منبهقوتتوتکیهدارمتابهمنکمککنیکهثابتقدمباشم.”

مکانمشخصیراانتخابکنید

مکانرازگاهانشمانیزدارایاهمیتزیادیاست. کتاب مقدس اشاره می کند که ابراهیم مکانی دائمی برای ملاقات با خدا داشت(پیدایش ۲۷:۱۹) عیسی مسیح عادت داشت که در باغ جتسیمانی که در کوه زیتون واقع بود دعا می کرد: “سپس عیسی بیرون رفت و بنابهعادت، راهی کوه زیتون شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند.”(لوقا ۳۹:۲۲)

مکانشمابایدمحلیمنزویباشد. این جایی باید باشد که بتوانی تنها باشی، و سکوت حکمفرما باشد و جایی که کسی مزاحم شما نخواهد شد و حواستان پرت نخواهد شد. در دنیای شلوغ امروزی، شاید پیدا کردن چنین مکانی سخت باشد، ولی لازم است. این مکان باید محلی باشد که:

 • بدون آنکه مزاحم کسی شوید، بتوانید با صدای بلند دعا کنید؛
 • نور کافی برای مطالعه داشته باشد( شاید وجود یک میز نیز خوب باشد)؛
 • شما احساس راحتی داشته باشید.(هشدار: هیچگاه در تختخوابتان رازگاهان نداشته باشید. این زیاده از حد راحت خواهد بود!)

مکانشمابایدمحلبخصوصیباشد. هر جا که تصمیم گرفته اید با خداوند ملاقات داشته باشید، آن محل را جای مخصوصی برای خودتان و خداوند بسازید. در حالیکه روزها می گذرند، آن مکان بخاطر اوقات عالی ای که با عیسی مسیح داشته اید، دارای معنی و مفهوم زیادی برای شما خواهد بود.

مکانشمابایدمحلمقدسیباشد. این جایی است که با خدای زنده ملاقات می کنید. جایی که با خداوند ملاقات می کنید می تواند به اندازه مکانی که ابراهیم با خدا ملاقات کرد، مقدس باشد. البته الزاماً مجبور نیستید که در ساختمان کلیسا باشید. بعضی مردم رازگاهان خود را در اتومبیلشان که در مکان ساکتی پارک شده بود داشته اند، یا در اتاقی در بسته در خانه، یا در حیاط پشت خانه و یا حتی در زمین بیسبال. هر کدام از این مکانها، تبدیل به مکان مقدسی برای آنها شده است.

نوشته: ریک وارِن

استاندارد

آیا انسان می تواند بدون خدا زندگی کند؟

سوال: آیا انسان می تواند بدون خدا زندگی کند؟

جواب: برخلاف ادعاهای خداناباوران و ندانم گرایان در طول تاریخ، انسان نمی تواند بدون خدا زندگی کند. انسان می تواند بدون تصدیق کردن وجود خدا، وجودی فناپذیر داشته باشد، اما بدون واقعیت خدا نمی تواند وجود داشته باشد.

خدا به عنوان آفریدگار، سرچشمه حیات انسان است. اینکه بگوییم انسان جدا از خدا می تواند وجود داشته باشد، مثل این است که بگوییم که یک ساعت می تواند بدون سازنده اش، و یا یک داستان بدون راوی اش وجود داشته باشد. ما وجودمان را مدیون خدایی هستیم که ما را شبیه خود آفرید (پیدایش فصل ۱ آیه ۲۷). وجود ما وابسته به خداست، خواه وجودش را تصدیق کنیم یا نکنیم.

خدا به عنوان نگهدارنده، پیوسته زندگی و حیات را ارزانی می بخشد (مزامیر فصل ۱۰۴ آیه های ۱۰ تا ۳۲). او حیات است (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶)، و تمامی خلقت بوسیله قدرت مسیح در کنار هم نگاه داشته می شود (کولسیان فصل ۱ آیه ۱۷). حتی آنانیکه خدا را رد می کنند، معاش خود را از او دریافت می کنند: “او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نيز بر نيكوكاران و ظالمان می‌باراند” (متی فصل ۵ آیه ۴۵). اینکه فکر کنیم انسان می تواند بدون خدا زندگی کند مثل این است که فرض کنیم که گل آفتابگردان می تواند بدون نور به زندگی خود ادامه دهد یا بدون آب رشد کند.

خدا به عنوان نجات دهنده، به کسانیکه ایمان می آورند، حیات جاودان می دهد. در مسیح حیات است و حیات، نور انسانهاست (یوحنا فصل ۱ آیه ۴). عیسی آمد تا ما حیات داشته باشیم «و آن را به طور کامل داشته باشیم» (یوحنا فصل ۱۰ آیه ۱۰). به تمام کسانی که بر او توکل می کنند، وعده زندگی ابدی با او داده شده است (یوحنا فصل ۳ آیه های ۱۵ تا ۱۶). برای اینکه انسان زندگی کند و حقیقتاً حیات داشته باشد، باید مسیح را بشناسد (یوحنا فصل ۱۷ آیه ۳).

بدون خدا، انسان تنها زندگی جسمانی خواهد داشت. خدا به آدم و حوا هشدار داد، روزی که او را رد کنند، «مطمئناً خواهند مرد» (پیدایش فصل ۲ آیه ۱۷). همانطور که می دانیم، آنها نافرمانی کردند، اما در آن روز جسماً نمردند؛ بلکه، روحاً مردند. چیزی در درون آنها مرد، یعنی زندگی روحانی ای که شناخته بودند، معاشرت با خدا، آزادی در انتخاب لذت شاد بودن در او، بی گناهی و پاکی روحشان، همه اش از میان رفت.

آدم که آفریده شده بود تا با خدا زندگی کند و با او مشارکت داشته باشد، نفرین شد که موجودی کاملاً نفسانی باشد. قصد خدا آن بود که آدم از خاکستر به جلال و بزرگی دست بیاید، اکنون از خاکستر به خاکستر تبدیل شد. درست همانند آدم، امروزه نیز انسانِ بدونِ خدا، همچون موجودی زمینی عمل می کند. چنین شخصی شاید به نظر خوشحال بیاد؛ به هر حال، لذت و خشنودی در این زندگی وجود دارد. اما حتی آن لذتها و خوشی ها نمی تواند بدون رابطه داشتن با خدا به تمامی بدست آید. 

برخی از کسانی که خدا را رد می کنند، در نشاط و سرگرمی و عیش و نوش زندگی می کنند. سرگرمی های نفسانیشان، به نظر، یک زندگی بی خیال و لذت بخش را به بار می آورد. کتاب مقدس می گوید که لذتی در گناه وجود دارد (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۲۵). مشکل این است که این لذت، زود گذر است؛ زندگی در این دنیا کوتاه است (مزامیر فصل ۹۰ آیه های ۳ تا ۱۲). دیر یا زود، فرد لذت جو، همانند پسر ول خرج در مثل عیسی در می یابد که لذت دنیایی گذراست (لوقا فصل ۱۵ آیه های ۱۳ تا ۱۵).

همه کسانیکه خدا را رد می کنند، لزوماً آدمهای خوش گذرانی نیستند. خیلی از آدمهایی هستند که نجات نیافته اند اما زندگی منضبط و متین و حتی زندگی شاد و با سعادتی دارند. کتاب مقدس اصول اخلاقی ای را ارائه می دهد که برای هر کسی در دنیا سودمند است مثل وفاداری، صداقت، خویشتن داری، و غیره. اما انسان بدون خدا تنها این دنیا را دارد. داشتن یک زندگی آرام تضمین نمی کند که برای زندگی پس از مرگ آماده هستیم. به مثل کشاورز ثروتمند در لوقا فصل ۱۲ آیه های ۱۶ تا ۲۱ نگاه کنید و همینطور به معاوضه ای که عیسی در متی فصل ۱۹ آیه های ۱۶ تا ۲۳ با مرد جوان ثروتمند (اما خیلی با اخلاق) می کند.

بدون خدا، انسان حتی در زندگی فانی اش نیز کامروا نیست. انسان با هم نوعش در صلح نیست چرا که با خودش در صلح نیست. انسان با خودش آرامش ندارد و بی قرار است چرا که با خدا در صلح نیست. دنبال کردن لذت به خاطرِ خودِ لذت، نشانه ای از پریشانی درونی است. آدمهای خوشگذران در طول تاریخ بارها و بارها پی برده اند که سرگرمی های زودگذر زندگی منجر به نومیدی عمیقتری می شود. خیلی سخت است که بتوان از این احساس دائمی که «یک جای کار اشکال دارد،» خلاص شد. سلیمان پادشاه به دنبال هر آنچه که دنیا برای عرضه داشت رفت، و یافته هایش را در کتاب جامعه ثبت کرد.

سلیمان پی برد که دانش، به خودی خود بیهوده است (جامعه فصل ۱ آیه های ۱۲ تا ۱۸). او دریافت که عیش و عشرت و ثروت بیهوده است (جامعه فصل ۲ آیه های ۱ تا ۱۱)، مادی بودن و مال اندوزی حماقت است (جامعه فصل ۲ آیه های ۱۲ تا ۲۳)، و ثروت زیاد فانی است (فصل ۶).

سلیمان نتیجه گیری می کند که زندگی هدیه خداست (جامعه فصل ۳ آیه های ۱۲ تا ۱۳) و تنها راه حکیمانه برای زندگی کردن، خداترسی است.”در خاتمه، حاصل كلام را بشنويم: انسان بايد از خداوند بترسد و احكام او را نگاه دارد، زيرا تمام وظيفۀ او همين است. خدا هر عمل خوب يا بد ما را، حتی اگر در خفا نيز انجام شود، داوری خواهد كرد” (جامعه فصل ۱۲ آیه های ۱۳ تا ۱۴)

به عبارت دیگر، زندگی فراتر از ابعاد فیزیکی است. عیسی به این نکته تاکید می کند آنگاه که می گوید: ” نان نمی‌تواند روح انسان را سير كند؛ بلكه فقط كلام خداست كه می‌تواند نياز درونی او را برآورده سازد” (متی فصل ۴ آیه ۴). نان (جسمانی) نیست که ما را زنده نگاه می دارد، بلکه کلام خدا (روحانی) است که ما را زنده نگاه می دارد. بی فایده است که در درونمان به دنبال علاج بدبختی هایمان بگردیم. انسان تنها زمانی می تواند زندگی و سعادت را بیابد که خدا را بشناسد و به وجود او اعتراف کند.

بدون خدا، سرنوشت انسان جهنم است. انسان بدون خدا از لحاظ روحانی مرده است؛ وقتی که زندگی جسمانی اش به پایان برسد، جدایی ابدی از خدا را تجربه خواهد کرد. در روایت عیسی از مرد ثروتمند و ایلعازر (لوقا فصل ۱۶ آیه های ۱۹ تا ۳۱)، مرد ثروتمند زندگی پر عیش و نوش و آسوده ای داشت بدون اینکه درباره خدا فکر کند، درحالیکه ایلعازر در زندگی اش رنج می کشید اما خدا را می شناخت. بعد از مرگشان است که هر دو نفر به اهمیت انتخاب هایی که در زندگی کرده بودند پی بردند. مرد ثروتمند خیلی دیر پی برد که زندگی فراتر از مال اندوزی است. در عین حال، ایلعازر در فردوس در آسایش بود. برای هر دو مرد، دوره کوتاه زندگی زمینی شان در قیاس با وضعیت دائمی جانهایشان از اهمیت افتاد.

انسان خلقتی بی همتاست. خدا حس ابدیت را در دلهایمان قرار داده است (جامعه فصل ۳ آیه ۱۱)، و آن حسِ سرنوشتِ بی انتها تنها می تواند در خودِ خدا برآورده شود.

استاندارد

چگونه باید شهادت بدهیم

یکی از اصطلاحاتی که عیسی مسیح برای بشارت به کار برد شهادت دادن بود و به رسولان خود فرمود: شما شاهدان من هستید؟ با وجود اینکه ما عیسی مسیح را با چشم خود ندیدیم ما نیز شاهدان مسیح هستیم و در این فصل می خواهیم بیان کنیم که چگونه شهادت دهیم.

وقتی که مسیح روح های پلید را از آن کسی که خود را لجئون نامید بیرون کرد و او را از هلاکت نجات داد به او فرمود: به خانه نزد خویشاوندان خود برو و ایشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است. آن شخص چنین کرد و وقتی که مردم تغییری  را که در او شده بود دیدند بدون شک متعجب شدند و فهمیدند که عیسی واقعاً نجات دهنده است (مرقس ۵: ۱۹- ۲۰). آنچه لجئون کرد ما نیز می توانیم بکنیم، یعنی باید آنچه را مسیح برای ما کرده است به دیگران بگوئیم. ما مانند مریضی هستیم که به طور عجیبی به وسیله پزشک بزرگی شفا یافته است لیکن هیچ پول ندارد که حق معالجه را بپردازد، بلکه به قدری ممنون و متشکر است که همه جا رفته به مردم می گوید که آن کتر چطور او را نجات داده است و در نتیجه آن بسیاری از مریضان به آن پزشک رجوع کرده شفا می یابند. مسیح ما را شفا داده و روح پلید را از دلهای ما بیرون کرده است و تنها کاری که می توانیم برای اظهار سپاسگزاری بکنیم این است که به محبت و قدرت منجی خود شهادت دهیم. در خانه در مدرسه در اداره در کلیسا و حتی در خیابان و میان دوستان خود باید به عیسی شهادت دهیم. در دادن شهادت لازم است نکات زیر را مراعات کنیم:

 1.   باید  راست بگوئیم. واجب ترین صفت در شخص راستگوئی است، و از این جهت خدا امر کرده است که شاهدان کذب باید مجازات ببینند (امثال ۱۹: ۹). متاسفانه شیطان که پدر همه دروغ ها است بعضی اوقات سعی میکند با وادار کردن ما به گفتن آنچه حقیقت ندارد تاثیر شهادت ما را باطل کند. وقتی که وضعیت خود را موقعی که گناهکار و بی ایمان بودیم شرح می دهیم ممکن است شیطان ما را وادار کند که خود را بدتر از آنچه بودیم قلمداد کنیم تا افتخار پیدا کنیم که از گناهکاران بزرگی هستیم. و وقتی که حکایت می کنیم که چطور مسیح ما را نجات داده زندگی ما را عوض کرد ممکن است که شیطان ما را وادار کند که خود را بهتر از آنچه هستیم معرفی کنیم تا مردم فکر کنند که ما مسیحیان کاملی هستیم. چقدر لازم است که دعا کنیم که روح راستی ما را هدایت کند که هرچه بگوئیم عین حقیقت باشد.
 2.   باید طالب جلال مسیح باشیم نه طالب جلال خود. من غالباً وقتی که شهادت می دهد می گوید، « من پزشک خود را تعریف می کنم نه خود را» باید در خاطر داشته باشیم که مقصود ما این نیست که بیان کنیم چطور ما خود را نجات دادیم بلکه باید بگوئیم چطور مسیح ما را نجات داد. پس باید همیشه با فروتنی صحبت کنیم زیرا اگر روح تکبر و خود نمائی در ما باشد شهادت ما بیخود می شود.
 3.   تغییری که در اخلاق و رفتار ما دیده می شود باید صدق شهادت ما را تصدیق کند. اگر ما به فامیل و دوستان خود بگوئیم که نجات یافته ایم لیکن مثل سابق خودخواه و مغرور و تنبل و فاقد محبت باشیم، کی شهادت ما را باور می کند؟ پس معلوم می شود که در شهادت دادن گفتار و اعمال ما باید توام باشد، زیرا وجود یکی بدون دیگری بی فایده خواهد بود.
 4.   باید ساده و به طور مختصر سرگذشت اشکالات و احتیاجات و گناهان خود را پیش از مسیحی دن خود بیان کنیم و بگوئیم چگونه مسیح را شناخته  و به او ایمان آوردیم و مسیح برای ما چه کرده است و حالا چه می کند.اگر صحبت ما طولانی باشد مردم خسته خواهند شد.
 5.   در موقع شهادت دادن خصوصاٌ در مجلس عمومی نبایستی به مذهبی که پیش داشتیم یا پیروان مذهب دیگر بد بگوئیم. اگر مصلحت است کافی است که بگوئیم که مذهب سابق ما نتوانست ما را از گناهان نجات دهد یا ما را با خدا نزدیک کند.
 6.   معمولا بهتر است که گناهان گذشته خود را تفضیلا بیان نکنیم زیرا ممکن است یاد کردن اعمال ناپاک و قبیح ما به خودمان و نیز شنوندگان ضرر برساند. لیکن بعضی اوقات وقتی که گناهکاران می فهمند که گناهکاران دیگر مثل ایشان نجات یافته اند برای توبه و ایمان آوردن تشویق می شوند، پس خدا غالباً شهادت الکلی ها و تریاکی ها و دزدها را که نجات یافته اند برای نجات دیگران به کار می برد. فقط روح القدس می تواند ما را هدایت کند که راجع به گناهان گذشته خود چه باید گفت.
 7.   وقتی که دعوت می شویم که در مجلس بشارتی شهادت دهیم نباید موعظ کنیم به جای آن باید بیان کنیم که مسیح برای ما چه کرده است، و چه می کند و به این ترتیب از تجربیات خودتصدیق کنیم که آنچه در کتاب مقدس راجع به مسیح نوشته شده است صحیح است. 
استاندارد

عیسی مسیح در مورد روز داوری چه گفت؟

۳۱ هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست. ۳۲ سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان، گوسفندان را از بزها جدا می کند؛ ۳۳ گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم . 
۳۴ آنگاه بعنوان پادشاه، به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت:بیایید ای عزیزان پدرم ! بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. ۳۵ زیرا وقتی من گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به خانة تان بردید؛ ۳۶ برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمار و زندانی بودم، به عیادتم آمدید. ۳۷ نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت:خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم ؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم ؟ 
۳۸ کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم ؟ ۳۹ کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم ؟ ۴۰ آنگاه به ایشان خواهم گفت:وقتی این خدمتها را به کوچکترین برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید. ۴۱ سپس بکسانی که درطرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت:ای لعنت شده هااز اینجا بروید وبه آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. ۴۲ زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید؛ تشنه بودم و بمن آب ندادید؛ 
۴۳ غریب بودم و بمن جا ندادید؛ برهنه بودم و مرا نپوشانیدید؛ بیمار و زندانی بودم و شما به ملاقاتم نیامدید. ۴۴ جواب خواهند داد:خداوندا، کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم ؟ ۴۵ در جواب خواهم گفت:وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. ۴۶ و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. 
(متی ۲۵ – 31و۴۶)

استاندارد

هفت اصل کلام خدا دربارۀ دعا

باید هرگاه کلام مسیح موعظه یا تعلیم داده می‌شود آن را بشنوید.
باید هر روز کلام خداوند را بخوانید.
باید هر هفته کلام خدا را در یک گروه کوچک مطالعه کتاب مقدس بررسی کنید.
باید بیانات مهم مسیح را مرتب حفظ کنید.
باید در کلام مسیح تعمق کنید. 
یعنی در مورد مفهوم آن در زندگی شخصی خود تفکر کنید، 
دعا کنید تا بفهمید که او چه می‌خواهد.
باید کلام خدا را در زندگی خود به کار ببرید .
(متی ۷ : ۲۴؛ یوحنا ۱۵: ۱۰)
باید کلام خدا را با موعظه و تعلیم به سایرین منتقل کنید.
نکتۀ مهم بعدی اینست که كسانيكه روح بخشش دارند مي‌توانند پاسخ دعای خود را دریافت كنند، يكي از دلايلی كه اغلب مانع دعاكردن مي‌گردد نداشتن روح بخشش است. 
مسيح وعده فرموده: 
وقتي به دعا بايستيد هرگاه كسي به شما خطا كرده باشد او را ببخشيد تا آنكه پدر شما نيز كه در آسمان است خطايای شما را ببخشايد. 
(انجيل مرقس، ۱۱: ۲۵)
در مسيحيت شما دعا مي‌كنيد تا با خداوند مشاركت داشته باشيد، خداوند بي‌صبرانه منتظر است تا در دعا حضور يابيد، در حضور خداي پدر در نام عيسي خداوند و توسط روح القدس دعا مي‌كنيم. 
دعا اظهارات قلبي شما به خداوند است دعا تنها يك فعاليت نيست  بلكه يك تجربه و رابطه است.
بعنوان فرزندان خدا از شما دعوت شده است تا با دليری به تخت فيض خداوند نزديك شويد. (عبرانيان، ۱۴:۴ الی۱۶)
عیسی وعده داد: 
«اگر چيزي به اسم من طلب كنيد من آن را به جا خواهم آورد.» 
(انجيل يوحنا، ۱۴: ۱۴)
عبرانیان۱۱: ۶، 
بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است زيرا هركه تقرب به خدا جويد لازم است كه ايمان آورد. 
بنابراین دعای خود را با ایمان به حضور خدا ببرید.
دعا جايگاه ويژه‌ای در مسيحيت دارد و اول از همه چيز به دعا سفارش شده است .
(اول تيموتاوس، ۲: ۲ الی۴)
مسيحيان معتقدند همانطور كه عيسي دعا كرد تا روح القدوس در زندگي شاگردانش عمل كند ما نيز مي‌توانيم دعا كنيم. 
وقتي كه به گناه خود اعتراف ميی كنید باعث مي‌شود كه رابطه شما با خدا صميمی و شفاف شود و …
بطور كلي ما مسيحيان گفتگو با خدا و ستايش و پرستش او را بطور عادی و روزانه در وقت و بي وقت انجام مي‌دهیم و دعا قسمتي از زندگی ما می باشد. 
اين دستور پولس رسول كه «پيوسته دعا كنيد» 
(فيليپيان ۱: ۴)

استاندارد

اهمیت شام خداوند/ عشاء ربانی مسیحیان چیست؟

مطالعه درباره عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی از پرستش مسیحیان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم.

عید فصح مقدس ترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آخر در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زاده مصریان مردند و اسرائیلیان بعلت خون بره ای که به چهار چوب در هایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل اندر نسل برگزار شود. این داستان در کتاب خروج ۱۲ نوشته شده است.

در ضمن شام آخر- عید فصح – عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را پاره می کرد و به شاگردان می داد، گفت، "این است جسد من که برای شما داده می شود. این را بیاد من بجا آرید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود" (لوقا ۲۲ : ۱۹-۲۱). او عید را با یک سرود خاتمه داد (متی ۲۶ :۳۰)، و شب به کوه زیتون رفتند. در آنجا بود که همانطور که نبوت شده بود یهودا به عیسی خیانت کرد. روز بعد او مصلوب شد.

موضوع عشاء ربانی در اناجیل آمده است (متی ۲۶: ۲۶-۲۹ ، مرقس ۱۴ : ۱۷-۲۵ ، لوقا ۲۲: ۷-۲۲ و یوحنا ۱۳ : ۲۱-۳۰). پولس رسول در مورد عشاء ربانی در ۱ قرنتیان ۱۱: ۲۳-۲۹ نوشته است. پولس عبارتی گفته است که در اناجیل نوشته نشده است: "پس هر که بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدینطور از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند" (1 قرنتیان ۱۱: ۲۷-۲۹). ممکن است ما بپرسیم منظور از "بطور ناشایسته" در نان و پیاله شریک شدن یعنی چه. ممکن است معنی آن این باشد که معنی واقعی نان و پیاله از بین برود و بهای سنگینی که نجات دهنده ما برای نجات ما پرداخت فراموش شود. و یا ممکن است معنی آن این باشد که مراسم مراسمی مرده و تشریفاتی بشود و یا اشخاص با گناه اعتراف نشده به شام خداوند نزدیک شوند. برای انجام دستور عمل پولس، قبل از اینکه نان بخوریم و از پیاله بنوشیم، باید خودمان را تفتیش کنیم.

عبارت دیگری که پولس گفت و در اناجیل نیست این است که "زیرا هر گاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامیکه باز آید" (1 قرنتیان ۱۱ : ۲۶). این به دوران انجام مراسم زمان مشخصی می دهد – تا بازگشت خداوند. از این عبارات مختصر یاد می گیریم که چطور عیسی دو عنصر ضعیف را بعنوان سمبل بدن و خونش انتخاب کرد و از آنها بعنوان نشانه ای از مرگش استفاده کرد. این نشانه یک مرمر کنده کاری شده و یا قالب برنجی نبود، بلکه نان بود و شراب.

او اعلام کرد که نان سمبل بدن اوست که شکسته می شود. استخوان شکسته ای در کار نبود، اما بدن او آنقدر شکنجه شده بود که بسختی قابل تشخیص بود (مزمور ۲۲ : ۱۲-۱۷، اشعیاء ۵۳ : ۴-۷). شراب سمبل خون اوست، نشانه مرگ وحشتناکی که باید بزودی تجربه می کرد. او، پسر کامل خدا، نبوت های بیشماری را که در عهد عتیق درباره نجات دهنده پیشگویی شده بود تکمیل کرد (پیدایش ۳ : ۱۵، مزمور ۲۲ ، اشعیاء ۵۳). وقتی او گفت، "این را بیادگاری من انجام دهید،" منظورش این بود که این رسم باید در آینده هم ادامه پیدا کند. بعلاوه منظورش این بود که عید فصح، که باید یک بره قربانی می شد و سمبل قربانی شدن بره خدا بود که گناه جهان را بر می دارد، در شام خداوند تکمیل شد. عهد جدید جای عهد عتیق را گرفت وقتیکه مسیح، بره عید فصح (۱ قرنتیان ۵ :۷)، قربانی شد (عبرانیان ۸: ۸-۱۳). دیگر به مراسم قربانی احتیاجی نبود (عبرانیان ۹: ۲۵-۲۸). شام خداوند/عشاء ربانی مسیحیان یک یادآوریست از آنچه مسیح برای ما انجام داد و جشن ایست برای آنچه ما در نتیجه قربانی او دریافت می کنیم.

استاندارد

چرا باید دعا کنیم اگر خدا آینده را می داند و خودش در کنترل همه چیز است؟

برای مسیحیان، دعا مثل تنفس کردن است. آسانتر است که دعا کنیم تا اینکه اینکار را انجام ندهیم. ما بدلایل مختلف دعا می کنیم. یکی اینکه دعا یک نوع خدمت خدا (لوقا ۲ : ۳۶-۳۸) و اطاعت از اوست. ما دعا می کنیم چون خدا به ما فرمان می دهد که دعا کنیم (فیلیپیان ۴ : ۶-۷). نمونة دعا را مسیح به کلیسای اولیه داد (مرقس ۱ : ۳۵، اعمال رسولان ۱ : ۱۴، ۲: ۴۲، ۳: ۱، ۴: ۲۳-۳۱، ۶: ۴، ۱۳: ۱-۳).اگر عیسی فکر می کرد ارزش دارد که دعا کند، ما هم باید همین فکر را داشته باشیم. اگر او نیاز داشت دعا کند تا در ارادة خدا بماند، چقدر بیشتر ما نیاز به دعا داریم؟

دلیل دیگری که باید دعا کنیم این است که خدا می خواهد دعا روش انجام راه حل او برای بسیاری از موقعیتها باشد. ما از دعا برای تصمیم گیریهای بزرگ (لوقا ۶: ۱۲-۱۳)، پیروزی بر موانع شریر (متی ۱۷: ۱۴-۲۱)، جمع کردن کارگران برای حصاد (لوقا ۱۰: ۲)، بدست آوردن قدرت برای غلبه بر وسوسه (متی ۲۶: ۴۱)، و بعنوان راهی برای بنای روحانی دیگران (افسسیان ۶: ۱۸-۱۹) استفاده می کنیم.

ما با درخواستهای بخصوصی نزد خدا می آییم و وعدة خدا را داریم که دعاهایمان باطل نخواهند بود، حتی اگر دقیقا آنچه برایش دعا کردیم بدست نیاوریم (متی ۶:۶، رومیان ۸: ۲۶-۲۷). او وعده داده است که وقتی ما برای چیزهایی که در ارادة او هستند دعا می کنیم، او به ما آنچه بخواهیم می دهد (۱ یوحنا ۵: ۱۴-۱۵). بعضی اوقات او با حکمتش و برای خیریت ما جواب را به تاخیر می اندازد. در این مواقع، ما باید با پشتکار دعا کنیم (متی ۷: ۷، لوقا ۱۸: ۱-۸). به دعا نباید بعنوان راهی برای دریافت خواسته هایمان بر زمین نگاه کنیم، در عوض باید به این عنوان نگاه کنیم که ارادة خدا بر زمین کرده شود. حکمت خدا بسیار بالاتر از حکمت ماست.

برای مواقعی که ما ارادة خدا را دقیقا نمی دانیم، دعا راهیست برای تشخیص ارادة او. اگر زن سریانی با دختر دیو زده اش به مسیح دعا نکرده بود، دخترش شفا نمی یافت ( مرقس ۷: ۲۶-۳۰). اگر مرد کور بیرون از اریحا مسیح را صدا نزده بود، همیشه کور می ماند (لوقا ۱۸: ۳۵-۴۳). خدا گفته است که ما اغلب بدست نمی آوریم چون درخواست نمی کنیم (یعقوب ۴: ۲). بعبارتی، دعا مثل بشارت دادن به مردم است. ما نمی دانیم که چه کسی به بشارت پاسخ مثبت می دهد مگر اینکه بشارت بدهیم. بهمین طریق، ما هرگز نتیجة دعا را نمی بینیم مگر اینکه دعا کنیم.

کمبود دعا، نشانة کمبود ایمان و عدم اعتماد به خداست. ما دعا می کنیم که ایمانمان به خدا را نشان بدهیم، که او چنانکه در کلامش وعده داده است به ما جواب می دهد و زندگی ما را بفراوانی و بیش از آنچه بخواهیم و یا امیدوار به آن باشیم برکت می دهد (افسسیان ۳ : ۲۰). دعا اولین کاریست که ما بوسیلة آن می توان کار خدا را در زندگی دیگران ببینیم. چون این روشی است که ما به قدرت خدا متصل می شویم، در نتیجه، این روش شکست دادن شیطان و لشگر اوست زیرا ما بقدرت خود نمی توانیم بر او پیروز شویم. بنابراین، کاش خدا ما را دائما در حضور تخت خود ببیند، زیرا ما در آسمان کاهن اعظمی داریم که می تواند همة مشکلات ما را درک کند (عبرانیان ۴: ۱۵-۱۶). ما وعدة او را داریم که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد (یعقوب ۵: ۱۶-۱۷). در دعا با ایمان دائما بحضور او بیاییم تا خدا نامش را در زندگی ما جلال دهد. 

استاندارد

مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟

باورهای اساسی مسیحیت در( اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۱ تا۴ )اینگونه بطور خلاصه بیان شده اند: "حال ای برادران، بگذاريد بار ديگر حقايق انجيل را بياد شما آورم، يعنی همان خبر خوشی را كه قبلاً به شما اعلام كردم و شما هم آن را با شادی پذيرفتيد و اكنون نيز ايمانتان بر همين پيغام عالی استوار است. همين خبر خوش است كه اگر واقعاً به آن ايمان داشته باشيد، باعث نجاتتان می‌گردد، مگر آنكه ايمانتان واقعی نباشد. من مهمترين حقايق انجيل را همانطور كه ديگران به من رساندند، به شما اعلام كردم، يعنی اين حقايق را كه مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبياء پيشگويی كرده بودند".

اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات مشخص است. آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر ادیان منحصر به فرد می کند این است که مسیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد برقرار کردن یک رابطه نزدیک با خدا می باشد. ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و خدمات روح القدس در زندگی ایمانداران است.

مسیحیان بر این عقیده اند که کتاب مقدس کلام الهام شدۀ خدا می باشد. به همین دلیل آنها ایمان دارند که آموزش های کتاب مقدس در هر زمینه ای صحیح ترین، بانفوذترین، و مقتدرانه ترین نظر است. (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱۶؛ دوم پطرس فصل ۱ آیه های ۲۰ تا ۲۱) مسیحیان به خدای یگانه اعتقاد دارند که در سه شخصیت پدر، پسر، و روح القدس وجود دارد.

مسیحیان ایمان دارند که هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد، اما گناه، بشریت را از خدا جدا ساخت (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ و فصل ۵ آیه ۱۲). مسیحیت می گوید که عیسی مسیح خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد (فیلیپیان فصل ۲ آیه های ۶ تا ۱۱) و بر روی صلیب جان داد. مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس از مرگ دفن شد، روز سوم از مردگان برخاست، و الان در دست راست خدای پدر نشسته است تا برای ایمانداران شفاعت کند (عبرانیان فصل ۷ آیه ۲۵). پیغام مسیحیت اعلام این حقیقت است که مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت جریمه گناه بشر کافی و بسنده بوده است؛ و این همان عاملی است که رابطۀ گسیخته بین خدا و انسان را بازسازی می کند. (عبرانیان فصل ۹ آیه های ۱۱ تا ۱۴و فصل ۱۰ آیه ۱۰؛ رومیان فصل ۶ آیه ۲۳ و فصل ۵ آیه ۸)

مسیحیت می گوید، انسان برای اینکه نجات پیدا کند و به این رابطۀ احیا شده دست یابد، باید به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به انجام رسانید، ایمان آورد. اگر شخصی ایمان داشته باشد که مسیح به جای او مُرد و با مرگ خویش جریمۀ گناهان او را پرداخت نموده و از مردگان قیام کرد، آن شخص نجات یافته است. هیچکس قادر نیست نجات را توسط کارهای خوب خودش بدست آورد. در واقع هیچکس نمی تواند آنقدر نیکو و بیگناه باشد که خدا را خشنود سازد زیرا همۀ ما گناهکار هستیم. (اشعیا فصل ۵۳ آیه ۶ و فصل ۶۴ آیه های ۶ تا ۷) علاوه بر این، چون مسیح تمام آنچه برای نجات ما لازم بود، تمام و کمال انجام داد، نمیتوان چیزی به آن اضافه کرد برای اینکه کاری که او انجام داد، کاملا برای نجات کافی است. به همین دلیل هنگامی که بر روی صلیب جان خود را فدا کرد، گفت: "تمام شد" (یوحنا فصل ۱۹ آیه ۳۰) این گفته به این معنی است که کار نجات تمام شد.

بر اساس مسیحیت، نجات یعنی آزاد شده از اسارت زندگی گناه آلود گذشته و برقرار کردن دوباره رابطه با خدا می باشد. زمانی ما برده و درخدمت گناه بودیم، ولی الان در خدمت عیسی مسیح هستیم (رومیان فصل۶ آیه های ۱۵ تا ۲۲). تا زمانیکه ایمانداران در این زندگی در بند گناه باشد همواره در وسوسه ارتکاب گناه خواهد بود. تنها راه پیروزی بر وسوسه و گناه این است که ایمانداران خود را به مطالعه و اطاعت از کتاب مقدس بسپارند و همواره تحت کنترل روح القدس زندگی کنند. زندگی تحت کنترل روح القدس بدین معنی می باشد که زندگی روزمره خود را تحت کنترل و راهبری روح القدس سپری کنیم. اجازه بدهیم که روح القدس افسار زندگی ما را در دستان خود بگیرد و ما نیز کاملا از او اطاعت کنیم.

در حالی که بسیاری از مذاهب پیروان خود را به اطاعت از یک سری قوانین مجبور می کنند، اما مسیحیت یعنی ایمان به اینکه عیسی مسیح که بر روی صلیب مُرد، جریمۀ گناهان را پرداخت نمود، و روز سوم از مُردگان برخاست. با مرگ مسیح بر روی صلیب تاوان گناهان ما پرداخت شده است، و حال ما می توانیم با خدا معاشرت داشته باشید. در مسیحیت می توانیم بر طبیعت گناه آلود خود غلبه کنیم و در رابطه نزدیک و صمیمی با خدا زندگی کنیم ، این همان مسیحیتی است که کاملا بر اساس خواست و گفته کتاب مقدس است.

استاندارد

عید پاک چیست (Påsk) ؟

عید پاک، یکی از عید‌های بزرگ مذهبی است که در رابطه با زمان برگزاری و چگونگی فلسفه‌ی وجودی آن، که در اول بهار اتفاق می‌افتد ، اهمیت فراوانی دارد. می‌گویند که ، حضور این عید در این بُرش زمانی به معنی پیروزی زندگی و عشق بر مرگ و نفرت و بدی است. در زبان سوئـدی به عید «پاک»، «Påsk، پُسک»، 
می گویند.

واژه‌ی «Påsk»، یک واژه‌ی عبری است و در حقیقت شکلی از کلمه‌ی لاتین «Pasach» است، که «Paska» تلفظ می‌شده. در «یونان» و «روسیه» نیز همین واژه را مورد استفاده قرار می‌دهند. در زبان انگلیسی چندین کلمه را به‌کار می‌برند که باز هم ریشه در لغت «Pasach» دارد، مانند «Paschal»  و «Passover».

در کشور‌های دیگر رایج‌ترین واژه،Easter»» و در زبان آلمانی، «Ostern» است که باز هم ریشه در زبان عبری دارد. واژه‌ی اخیر،«Ostern» که در زبان آلمانی استفاده می‌شود، به نام خدای‌بانوی «Ostra» برمی‌گردد.

 

واژه‌ی«Pasach» که ریشه‌ی همه‌ی این وا‌ژه هاست، در زبان فارسی نیز به صورت «پاساژ» و به معنی محل عبورکردن و گذشتن می آید. در رابطه با عید «پاک» داستانی وجود دارد که به این شکل نقل می‌شود:

در زمان‌های بسیار دور و قبل از تولد عیسی مسیح، قوم یهود، به دلیل خشک‌سالی و کمبود غذا، به کشور مصر که کشوری ثروتمند بوده مهاجرت می‌کند. آنان که برای گذران زندگی و رهایی از درد و رنج فقر بدان جا رفته بودند، مورد استقبال چندانی قرار نمی گیرند. از این رو، سخت‌ترین و بدترین کارها با دستمزدی بسیار ناچیز به آنها واگذار می‌شود. کارفرمایان با آن‌ها مانند برده رفتار می‌کردند و با شلاق و شکنجه از آنها کار می‌کشیدند. گفته می‌شود که بیشتر بناهای سنگین و تاریخی مصر، مانند «اهرام ثلاثه»‌ و غیره به همین صورت ساخته شده‌است.

نقل است که  «موسی»، پیغمبر و رهبر یهودیان، نزد «فرعون» مصر می‌رود و از او می‌خواهد که قوم یهود را آزاد سازد. «فرعون» بدین امر راضی نمی‌شود و به همین جهت، مورد خشم خداوند قرار می‌گیرد و بلاهای بسیار بر او و بر کشور مصر نازل می‌شود تا آن‌جا که «فرعون» مجبور می‌گردد یهودیان را آزاد سازد. از آن زمان به بعد چنان شبی را، «شب آزادی» نام نهاده‌اند. چنان که پیداست، عید «پاک» همیشه در آغاز بهار اتفاق می‌افتد. درست زمانی که طبیعت رو به گرما و نور می‌رود، زمین نفس می‌کشد و زندگی دوباره‌ی طبیعت آغاز می‌گردد.

با توجه به روایتی که نقل شد اهمیت عید «پاک» برای یهودیان تنها پیروزی گرما و روشنایی بر سرما و ظلمت نیست بلکه یادآور آزادی این قوم است از زنجیرهای اسارت و بردگی.

نکته قابل تأمل آن است که در شب آزادی یهودیان، آنان برای گریز از نابودی و مرگ، بر آن شدند که هر خانواده، یک گوسفند یا برّه تهیه کند و در تاریک و روشنای غروب، با قربانی آن حیوان و علامت‌گذاری بر درِب خانه‌ی خود با خون او، از دست فرشته‌ی مرگ رهایی یابد. باور یهودیان بر آن بود که اگر «عزرائیل» از جلو خانه‌ی آنان بگذرد و آثار خون را بر آن جا ببیند، آسیبی به آنان وارد نمی سازد. گفته می‌‌شود که یهودیان در واقع، در شب عید «پاک» مصر را ترک کردند و از طریق دریای سرخ به صحرای «سینا» و سپس به کشور «غنا» رفتند.

نکته‌ی برجسته در این داستان که به واژه‌ی «پاساژ» گره می‌خورد آنست که هم عبور فرشته‌ی مرگ را از جلوی خانه‌های یهودیان برساند و هم این که از کنار آنها بگذرد و از اندیشه‌ی آسیب رساندن به این قوم صرف‌نظر کند

با این که مراسم عید «پاک» به یهودیان اختصاص داشته اما بعد‌ها با بر صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، نوعی درهم‌آمیزی میان آن‌ها راه یافته است. در عمل، همین نکته موجب شده که مسیحیان و از جمله سوئدی‌ها و کشورهای دیگر اروپایی، مراسم عید پاک را به شکل امروز برگزار کنند.

 

زمان عید «پاک» معمولا در فاصله‌ی  22 مارس تا ۲۵ آوریل است. باید گفت که در سال ۳۲۵ میلادی، مراسم عید «پاک» مسیحی از مراسم یهودی جدا شد و زمان مشخصی را به خود اختصاص داد. این زمان، دقیقاً پس از اول فروردین، ۲۰ یا ۲۱ ماه مارس است که با اعتدال ربیعی که برابری روز با شب است، انطباق پیدا می‌کند. پس از این روز است که منتظران عید «پاک» در اولین یکشنبه‌ی پس از دیدن ماه کامل و یا «بدر»، مراسم عید «پاک» را به جا می آورند. به همین دلیل است که تاریخ برگزاری این عید متغیر است.

 در رابطه با مراسم «کریسمس» که همیشه ثابت است، عید «پاک» می‌تواند با نخستین یکشنبه‌ی ۲۲ ماه مارس برابر باشد که در سال ۱۸۱۸ اتفاق افتاده است. همچنین ممکن است که در  25 آوریل اتفاق بیفتد که چنین زمانی در سال ۲۲۸۵ میلادی خواهد بود. از نظر زمانی قابل توجه است که در سال ۱۹۴۳ میلادی نیز عید «پاک» در ۲۵ ماه آوریل برگزار شده و نوبت بعد در سال ۲۰۳۸ میلادی خواهد بود.

در سوئد و کشورهای اروپای شمالی، پیش از گرایش به دین مسیح، مردم، خدایان خاص خود را پرستش می‌کرده‌اند و جشن‌هایی هم که در این کشور‌ها از جمله سوئد برگزار می‌شده، در رابطه با تغییر فصل‌ها و دگرگونی طبیعت و یا کشت و برداشت محصول بوده است.

موضوع تأمل انگیز آنست که در این کشورها نیز جشنی بزرگ و باشکوه در آغاز بهار  و درست زمانی که طول روز و شب برابر می‌شده و طبیعت رو به نور و گرما می‌رفته‌، برگزار می‌شده است. مردم برای کشت بهتر و پربارتر محصولات خود، معمولاً حیوانی را قربانی می‌کرده‌اند. برگزاری این سنت شباهت بسیاری با مراسم فدیه دادن ایرانیان قدیم به خدای باران و باروری دارد. حتی مراسم سیزده بدر که با رفتن به صحرا و انداختن سبزه در آب توأم است، ریشه در همین باور دارد.

 

در اروپا این سنت و برخی سنت‌های دیگر، همه به جشن عید «پاک» منتقل گردید. این‌که زندگی دوباره‌ی طبیعت، همزمان با بازگشت مسیح باشد، انتخاب زمانی بسیار مناسبی بوده است.

استاندارد

هفت دلیل قیام مسیح از مرگ بر طبق آیات کتاب مقدس

عیسای مسیح با قیام خود از مرگ :

۱- قدرت خدا را ثابت نمود. ” …زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند …” ( یوحنا ۵ : ۲۱ )
دلیل آن:
می گویند :مگر امکان دارد مرده ای زنده شود؟ ای ریاکاران!مگر شما به خدای خالق ،توانا،قادر ایمان ندارید؟مگر خدا نمیمراند و زنده نمی کند؟ اگر خدا قادر است از نطفۀ ناچیز انسانی هوشمند مانند شما بسازد!اگر بقول شما کسی قادر بود تا با شمشیر خود ماه را به دو قسمت تقسیم کند(!!؟) آیا همان کس قادر نیست همچنین مرده ای را برخیزاند. کتاب مقدس مینویسد :” خداوند یهوه به این استخوانها چنین می گوید اینک من روح به شما در می آورم تا زنده شوید.” ( حزقیال ۳۷ : ۵ ) عیسای مسیح تنها سه روز بود که در قبر بود.اینجا خدا میگوید که من به استخوانها حیات میدهم.

۲- رستاخیز مردگان را و داوری بر آنان را ثابت نمود. ” زمانی خواهد آمد که همۀ مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد- نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت.”
( یوحنا ۵ : ۲۸-۲۹ )
دلیل آن :
ما به بازگشت روح بعد از مرگ به زمین به شکل اجسام و یا حیوانات و خویشاوندان خود اعتقاد نداریم!همچنین اعتقاد نداریم که بعد از مرگ فرصتی خواهد بود برای توبه و بازگشت.زمان اول که برخاستیم برای توبه و بازگشت به مسیح بود.زمان دوم که بر میخیزیم برای داوری است.فرصت به همۀ ما در این جهان داده شده و خواهد شد. کتابمقدس میگوید :” همه باید یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند.” ( عبرانیان ۹ : ۲۶-۲۷ )

۳- الوهیت خود را ثابت نمود.” من قیامت و حیات هستم.” ( یوحنا ۱۱ : ۲۵ )
دلیل آن :
دلیل تولد مسیح ،قربانی شدن او بر صلیب برای پرداخت کفارۀ گناهان ما بوده است و دلیلی دیگری نبود و عیسای مسیح بارها و بارها این را تکرار کرد.آنها که گوشهای باز دارند بشنوند!اگر او می بایست پاک کنندۀ ابدی گناهان ما باشد.اگر او می بایست تنها آمرزندۀ گناهان ما باشد.اگر او می بایست تنها رسانندۀ ما به حیات ابدی باشد.اگر او می بایست تنها صلح دهندۀ بین ما و خدا باشد.او می بایست خدا باشد.زیرا تمام این ناممکن ها نه از راه شریعت میسر بود و هست و نه از راه ۲+۲ = ۴ !!او می بایست خدا می بود.خدایی در جسم.جسمی که باید تمام آن می بایست ها را برای مان انجام میداد و تکمیل مینمود.با قدرت خدایی خود.اگر او قدرت خدایی داشت که داشت.پس با همان قدرت …

… همانطور که پدر مردگان را زنده میکند و به آنها حیات می بخشد ،پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند …زیرا همانطور که پدر منشاء حیات است،به پسر هم این قدرت را بخشیده تا منشاء حیات باشد.” ( یوحنا ۵ :۲۱ و ۲۶ )

۴- ترس از مرگ را برای همیشه نابود کرد. ” و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند آزاد سازد.” ( عبرانیان ۲ : ۱۵ )
دلیل آن :
کتابمقدس می گوید ،مرگ در گناه قدرت دارد.مرگ در گناه بر تمامی حیات انسان حکومت می کند.زیرا گناه بر تمام انسان حکومت دارد.مرگ ،تاریکی ست.پایان است.هراس و دلهرگی ست.بود تا قبل از عیسای مسیح.زمانی که مسیح جریمۀ گناه ما را پرداخت کرد و گناه را بر بالای صلیب با خون خود برای همیشه داوری نمود و سر شیطان
( شاهزادۀ گناه ) را له کرد.نیش مرگ کشیده شد.زمانی که مسیح از مرگ قیام کرد ترس از مرگ برای همیشه نابود شد.زیرا او با قیام خود از مرگ ،آن تضمین ابدی حیات و با او بودن را تایید کرد.پس ما درست زمانی که چشمانمان را بر جسم می بندیم به زیستن ابدی در روح به مسیح باز میکنیم.این پیروزی و عدم ترس از مرگ ،ما را در حیاتی کاملا روحانی و تازه مهیا مینماید.زیستنی در روح و نه در شریعت .یعنی همان پیمان و وعدۀ خدا به انسان تقریبا ۷۵۰ سال قبل از قیام مسیح از مرگ ! کلام کتابمقدس مینویسد :” خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد.” ( عبرانیان ۱۳ : ۲۰ )

۵- ما را نزد خدا عادل شمرد.” که بسبب گناهان ما تسلیم گردید و بسبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.”
( رومیان ۴ : ۲۵)
دلیل آن:
کتابمقدس می گوید که قصد خدا در زندگی انسان عادل شمرده شدن انسانِ گناهکار در نگاه خدا می باشد.و خدای زندۀ ما آن را تماما در عیسای مسیح تکمیل و تمام نمود.در گذشته انسان تنها با ایمان به خدا بدون شریعت نزد خدا عادل شمرده می شد.مثل خنوخ ( پیدایش ۵ : ۲۴ ) یا نوح ( پیدایش ۶ : ۹ ) یا ابراهیم ( پیدایش ۱۶ : ۶ ) .اما این عادل شمرده شدن بدلیل وجود و سرایت بیشتر و بیشتر گناه در زندگی انسان،برای همه میسر نشد و نبود و نخواهد بود.از این رو خدا بنابه فیض رایگان و محبت بیکران خود در زمان معین توسط فرزند روحانی خود عیسای مسیح با مرگ او گناهان را پاک کرد و با قیام او از مرگ این فرصت را به انسان داد تا با ایمان به مسیحِ مرده و قیام کرده در حضور خدا عادل محسوب شود.کتابمقدس می نویسد:” و بندۀ عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود.” ( اشعیاء ۵۳ : ۱۱ ) و ” زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.” ( دوم قرنتیان ۵ : ۲۱ )

۶- ما را تماما به زیستن در حیاتی نو و تازه هدایت نمود.” با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم.” ( رومیان ۶ : ۴ )
دلیل آن :
نه تنها قیام مسیح یک حقیقت ذاتی از یک رویداد فیزیکی می باشد.( بعضی ها قیام مسیح را تمثیل و روحانی می دانند.قیام مسیح هم در روح بود و هم در جسم. ) قیام مسیح نه تنها تایید تمام موارد بالاست ؛همچنین قیام مسیح از مرگ در حیات روحانی ایماندار به مسیح تماما نقش دارد.یک مسیحی از قیام مسیح از مرگ با توجه به نقشۀ خدا از این رویداد ،استفاده نموده و با قیام مسیح و ایمان به آن ،درک آن ،تنفس در آن ،تمرکز بر آن ،زیستن با آن ،رشد در آن تماما به انسانی تازه و قیام کرده به حیاتی نو تبدیل می گردد.عیسای مسیح خود فرمود که او قیامت و حیات است.قیامت و حیات اتصالی غریب و جدایی ناپذیر با هم دارند.قیامت معنایی ندارد اگر با خود حیاتی را به همراه نداشته باشد و حیات معنایی ندارد اگر از قیامتی بر نیامده باشد.ما طبیعت کهنه و قدیمی خود را با مسیح بر صلیب او میخکوب کرده و نفس خود را روزانه می کشیم.و با او روزانه به حیاتی تازه و نوین قیام می نماییم.کتابمقدس می نویسد :” و اگر مسیح در شما است جسم بسبب گناه مرده است و اما روح بسبب عدالت حیات است و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.” ( رومیان ۸ : ۱۰-۱۱ )

۷- تمام پیشگویی های کتابمقدس را در این خصوص تایید نمود. ” وقتی هنوز با شما بودم و میگفتم که هر چه در تورات موسی و نوشته های انبیاء و زبور در بارۀ من نوشته شده باید به انجام برسد ،مقصودم همین چیزها بود.” بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتابمقدس را بفهمند.و فرمود :” این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد.”

)
دلیل آن:
بسیاری دوست دارند مرگ و قیام مسیح را باور نکنند تا به مقاصد و عقاید خود دامن زنند.آنها با تایید نکردن مرگ و قیام مسیح در حقیقت وجود مسیح را رد کرده اند.زیرا اگر مرگ و قیام مسیح را از زندگی او بگیرید .از او تنها یک آدم دیوانه و شیاد می ماند؟!( به زبان انسانی سخن می گویم) یا باید تمام او را باور کرد یا هیچکدام او را.قرآن برای تایید رسالت خود از سیمای مسیح یک پیامبر نیکو ساخت.او را روح خدا لقب داد.به او معجزات فراوانی را نام داد.اما تا به مرگ و قیام او رسید که باور آن تمامی باور شش موارد بالا خواهد بود.آن را تماما رد کرد و آن را ساخته و پرداختۀ شاگردان و انسان لقب داد.آنها در واقع با رد کردن مرگ و قیام مسیح ” کتابهای آسمانی ” ” اهل کتاب ” را رد کرده اند.همان کتابی که قرآن ، رسالت خود و تایید خود را از آن گرفته است!!
اجازه بدهید تا با هم کمی ریاضی کار کنیم!!
اولین نوشتۀ کتابِ ” اهل کتاب “ِ قرآن ،تقریبا ۲۰۰۰ سال قبل از آیات قرآن بوده است.اولین انجیل نوشته شده ( روایت زندگی عیسای مسیح ) تقریبا ۶۵۰ سال قبل از آیات قرآن بوده است.وقتی قرآن و آیه های آن تقریبا ۶۵۰ سال بعد از اولین نوشته انجیل نوشته شد.در آن یهودیان و مسیحیان را ” اهل کتاب ” خطاب نمود.در قرآن نوشته شد خدا بود که این کتاب را به ” اهل کتاب ” داد.کدام کتاب؟کتابی که مجموعا در ۲۶۵۰ سال قبل از آیات قرآن نوشته شده ،تمام شده و ثبت شده و مورد تدریس قرار می گرفته است.کدام کتاب ؟ همان کتابی که گناه انسان ،مرگ انسان بواسطۀ گناه ،قدوسیت و عدالت خدا ، نیاز آمدن مسیح ،مرگ و قیام او از مرگ را تماما در طول تمام صفحات خود نقاشی کرده و به ترانه در آورده است!اگر قرآن و مفسرین اسلامی این حقیقت را رد می کنند ،در حقیقت خبر بد این است که آنها خودشان ،خودشان را رد کرده اند!و اصالت آیات قرآن را!
کتابمقدس می نویسد:” که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سیم بر حسب کتب برخاست.” ( اول قرنتیان ۱۵ : ۳-۴ )

دوست عزیز!
در این اختصار شما با حقایق الهی در خصوص قیام مسیح از مرگ و باور آن روبرو شدید.اگر بخواهم کمی بیشتر به این حقیقت اشاره نمایم همین قدر بدانید که اگر مسیح از مرگ قیام نمیکرد ،وعده ها و گفته هایش که ” من روز سوم زنده می شوم.” تماما به ریا و دروغ تبدیل میشد.چه کسی حاضر می شد برای دروغ و سخنان کذب یک آدمی که حالا در قبر مانده برود جان خود را به بیهودگی در خطر بیاندازد .شاید بگویید مسلمانان بدون ایمان به مسیح جان خود را برای فرمان قرآن دادند و می دهند ؛ و من می گویم کمونیستها بیشتر از مسلمانان جانشان را برای رساندن پیام خود به خطر انداختند و کشته شدند!بدون قبول داشتن انجیل و تورات و قرآن ،و بدون اینکه بهشتی هم نصیب آنان شود!!اما هر دوی این گروه و گروههای دیگر آیا جانشان را برای گسترش صلح،فروتنی،بخشش،گذشت،مهربانی،حیات جاودان،فیض خدا در خطر انداخته اند ؟یا برای قتل عام و زور و انتقام و سیاست گرایی و قدرت طلبی پوچ؟!مسیحیت اولیه با دستی خالی و قلبی پر از امید و شوق مسیحِ قیام کرده از مرگ ،پر از روح مقدس خدا ،پیام صلح و آشتی با خدا را تا به امروز با خود به همه جا برده و خواهد برد.تمام این شجاعت و این مستانگی شاگردان دلیلش از زمانی شروع شد که آنها مسیح قیام کرده را با چشمان خود دیدند و دانستند آنی که به او ایمان آورده اند ،حقیقتا چهرۀ نادیدۀ خدا بوده است و تا به ابد می ماند.
” خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همۀ ما بر آن گواه هستیم…یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید ،خداوند و مسیح کرده است.” ( از سخنان پطرس شاگرد مسیح در نامۀ اعمال ۲ : ۳۲ و ۳۶ )

پیروزمند در مرگ مسیح که برای شما حیات جاودان را و شاد در قیام مسیح که جاودانگی این حیات را به ارمغان آورد.