تفسیر صوتی کتاب مقدس – عهد جدید براساس نوشته های ویلیام مک دونالد

فایل های صوتی بر گرفته شده از رادیو صدای انجیل

متی مرقس لوقا یوحنا
اعمال رسولان رومیان اول قرنتیان دوم قرنتیان
غلاطیان افسسیان فیلیپیان کولسیان
اول تسالونیکیان دوم تسالونیکیان اول تیموتائوس دوم تیموتائوس
تیتوس فیلیمون عبرانیان یعقوب
اول پطرس دوم پطرس اول یوحنا دوم یوحنا
سوم یوحنا یهودا مکاشفه یوحنا